1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branques de les Matemàtiques

El camp d'estudi de les Matemàtiques abasteix una quantitat immensa de disciplines aparentment disconexes però que comparteixen un lligam primordial que les relaciona totes elles entre si. Sense intenció de fer una exposició estricte de les subàrees en què es divideixen, podem fer una classificació informal d'aquestes. L'objecte d'estudi de les Matemàtiques és la definició, comprensió, caracterització i desenvolupament de les nocions de Quantitat, d'Estructura, d'Espai i de Canvi o Transformació. A grans trests cadascun d'aquests conceptes es realciona respectivament amb les àrees de l'Aritmètica, l'Àlgebra, la Geometria i l'Anàlisi.

En termes generals, les Matemàtiques es poden dividir en les següents branques:

Aritmètica
Teoria de Nombres
Àlgebra
Teoria de Grups
Teoria d'Anells
Teoria d'Espais Vectorials
Teoria de Grafs
Geometria
Geometria Euclídea
Trigonometria
Geometria No-Euclídea (El·líptica i Hiperbòlica)
Geometria Diferencial
Topologia
Geometria Fractal
Anàlisi
Càlcul
Càlcul Vectorial
Equacions Diferencials
Sistemes Dinàmics i Teoria del Caos
Anàlisi Complexa

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.