1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branques de la Física

La primera classificació que es pot fer dins la Ciència Física és la distinció entre Física Teòrica i Física Experimental. L'una depen de l'altre i s'alimenten l'una a l'altra. L'avenç de la Ciència, tal i com va establir Galileu fa 400 anys, és el resultat d'una carrera entre Física Teòrica i Física Experimental: donat un fenomen natural no entès, la primera sintetitza el problema, n'abstreu les propietats essencials i les relacions entre elles, modelitza el fenomen matemàticament, formula una hipòtesi i estableix una predicció. Aleshores, la segona dissenya un muntatge experimental per testejar la predicció teòrica, executa l'experiment, observa i recull dades respecte el fenomen, analitza aquestes dades i, dins d'un marc estadístic, confirma o rebutja la hipòtesi inicial. Aquest pas permet corregir el model matemàtic inicial i fer-lo més acurat. Quan aquest cicle retro-actiu entre Física Teòrica i Experimental hagi aconseguit que el Model matemàtic expliqui per complet el fenomen, el Model esdevindrà una Teoria.

  • Física Teòrica: empra models i abstraccions matemàtiques per modelitzar, explicar i predir els fenòmens naturals a la realitat
  • Física Experimental: és el conjunt de disciplines que prenen el paper d'observar, testejar i caracteritzar els fenòmens naturals de la realitat

Avui per avui, bona part de tots els processos naturals coneguts es poden explicar combinant els marcs d'una o més de les Grans Teories Fonamentals de la Física: La Teoria de la Relativitat General, el Model Estàndard de Partícules Elementals i/o la Teoria de Sistemes Dinàmics i Fenòmens Irreversibles.

A l'esquema de sota es presenta el mapa de les Grans Teories Fonamentals de la Física. Com més amunt es troba una teoria més general i inclusiva és, com més avall es trobi més particular serà. 

Les diferents subàrees d'estudi que deriven dels 5 grans grups teòrics de l'última fila formen un entramat interdisciplinar del qual es fa difícil definir les seves fronteres doncs cada subàrea es nutreix de mecanismes teòrics de varis grups a la vegada. En termes generals, la Física es pot dividir en les següents branques:

Ciències de l'Espai
Astrofísica
Astronomia
Cosmologia
Mecànica Classica
Mecànica Newtoniana i Formalisme Lagrangià i Hamiltonià
Mecànica de Medis Continus
Dinàmica de Fluids
Acústica
Física de Matèria Condensada
Física de l'Estat Sòlid
Física Atòmica i Molecular
Física de Materials
Termodinàmica i Física Estadística
Física de Baixes Temperatures
Termodinàmica No Lineal
Sistemes Dinàmics i Teoria del Caos
Electromagnetisme
Electromagnetisme
Electrònica
Òptica
Física de Radiacions Ionitzants
Física Nuclear
Radioactivitat
Física d'Altes Energies
Física de Partícules
Computació Quàntica

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.