1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

P1: Activitat enzimàtica de la catalasa


Per Estefania Fortet 2on Batxillerat B

Introducció

La catalasa és un enzim comú que es troba en els organismes vius, on funciona com a catalitzador en les reaccions de descomposició de l'H2O2en aigua i oxigen.
H2O2 -------->H2O + 1/2 O2
L'aigua oxigenada és tòxica i per tant s'ha d'eliminar. Els orgànuls on es localitza la catalasa són els peroxisomes.

Aquesta pràctica l'hem dividit en dues parts. En la primera part volíem observar l'activitat de la catalasa en diferents texits animals  i vegetals. En la segona part, hem vist com afecten diferents factors en l'activitat d'aquest enzim.

  • Material
5 tubs d'assaig
Gradeta
Pipeta
Vareta de vidre
Pinces
Tissores
Patata i tomàquet
Fetge, cor i altres teixits de pollastre
Aigua destil·lada
Aigua oxigenada
Vas de precipitats
Rotulador permanent
Regle


Primera part:  Activitat enzimàtica en diferents teixits


Problema que es vol investigar: Hi ha diferència en l'activitat de la catalasa en diferents teixits?

  • Protocol:
1. Agafem quatre dels vuit tubs d'assaig, i els col•loquem dins la gradeta, marcant-los amb números de l'1 al 4.
2. Tallem els diferents teixits de la mateixa mida, aproximadament d'1cm3.
3. Preparem una dissolució al 5% d'aigua oxigenada, i posem 5ml a cada tub. 
4. Introduim els teixits dins dels tubs, i esperem uns minuts fins que el bombolleig s'acabi.
5. Amb un regle, calculem l'alçada fins on han arribat les bombolles.
Els tubs quedaran de la següent forma:
TUB 1: 2ml d'aigua destil·lada (5%) i un tros de patata.
TUB 2: 2ml d'aigua destil·lada (5%) i un tros de tomàquet.
TUB 3: 2ml d'aigua destil·lada (5%) i un tros de fetge de pollastre.
TUB 4: 2ml d'aigua destil·lada (5%) i un tros de cor.

Preguntes:

1.Quina és la variable dependent i l'independent en aquest experiment?La variable independent són els diferents teixits i la dependent l'alçada de les bombolles (en cm).

2. A quins teixits trobem la catalasa? En quin presenta més activitat?
 La catalasa es troba en teixits animals i vegetals. Els teixits que presenten més activitat són els animals, concretament el fetge.

 3. Hem vist diferències entr els grups de pràctiques. Quines variables hauriem de tenir en compte per evitar aquestes diferències?
Les variables que hauriem de tenir en compte són: la mida dels tubs i dels teixits, el temps i les rèpliques.
 

Segona Part: Influència de diferent factors sobre l'activitat de la catalasa.

  • Protocol:
1. Agafem els quatre tubs restants, i els hi afegim 5ml de dissolució d'H2O2 en cada tub 
2. En aquesta segona part utilitzarem el fetge, perque és el que hem vist que presenta més activitat. Tractarem el fetge de diferent forma (tallats d'1cm3)
- En el primer tub, afegim el fetge a TºC ambient, i esperem durant 2 minuts. 
- En el segon tub, afegim el fetge, però aquest cop congelat, i també esperem durant 2 minuts.
- En el tercer tub i quart tub, afegim primerament el fetge en una dissolució de HCl i NaCl respectivament, durant 10 minuts. A continuació possem els trossos de fetge en els dos tubs d'assaig, i esperem durant 2 minuts. 

Qüestions:

1. Quina és la variable dependent i l'independent de l'experiment?
La variable independent són els diferents tractaments que hem fet al fetge (factors que afecten a l'activitat enzimàtica) i la dependent l'alçada de les bombolles.
2. Per què hem deixat el tub 1 a temperatura ambient?
És el grup CONTROL, per comparar els altres tubs.
3.Quins factors afecten a l'activitat enzimàtica? Els factors que afecten principalment a l'activitat enzimàtica són: la salinitat, la temperatura i el pH.

Observacions:
El fetge que primerament ha estat submergit en HCl, s'ha tornat de color més fosc, com si s'haguès "cuit".
  • Resultats: Activitat catalasa en diferents teixits.


A continuació es mostra una taula i un gràfic dels resultats globals dels diferents grups de treball i la mitjana de tots.
 


Activitat de la catalasa: es pot veure com al afegir aigua oxigenada es produeix el despreniment d'oxigen.

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.